USLUGE I AKTIVNOSTI

 

solaris  o2  o1  i3

 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 • Pružanje potpore u razvoju ideje investitora (odabir tehnologije, odabir lokacije, analiza isplativosti)

 • Izrada projektne dokumentacije

 • Nostrifikacija inozemne dokumentacije

 • Pribavljanje svih potrebnih dozvola

 • Konstruiranje i dizajniranje

 • Projektiranje i osnivanje

 • Vođenje projekta

 • Nadzor izgradnje

 • Savjetovanje tijekom svih faza projekta


Posebne usluge procjene lokacije vjetroelektrane

 • Inicijalni odabir lokacije za vjetroelektranu

 • Odabir pozicije mjernog stupa

 • Mjerna kampanja

 • Izrada karata vjetropotencijala

 • Izrada preliminarnog rasporeda vjetroagregata

 • Optimizacija rasporeda vjetroagregata

 • Proračun godišnje proizvodnje električne energije


ENERGETSKA UČINKOVITOST

 • Izrada preliminarnih i detaljnih energetskih pregleda (audita) u javnom sektoru, industriji i zgradarstvu

Energetska efikasnost jedan je od najdjelotvornijih načina za povećanje sigurnosti opskrbe energijom, smanjenja potrošnje i smanjenja emisije stakleničkih plinova.
Sektor zgradarstva je najveći pojedinačni potrošač energije i odgovoran je za preko 40% ukupne potrošnje energije.
U sektoru zgradarstva leži i najveći potencijal energetskih ušteda.
Objekti javne namjene (škole, bolnice, upravno-administrativni objekti i ostali) sudjeluju s otprilike 50% ukupne potrošnje čitavog sektora usluga, s tendencijom rasta, što ukazuje na nužnost provođenja mjera energetske efikasnosti.
Prvi korak je izrada preliminarnih i detaljnih energetskih pregleda (audita) (engl. „Preliminary (walk-through) and Investment grade energy audits preparation“) u javnom sektoru, industriji i zgradarstvu.
Energetskim pregledom prikupljaju se i obrađuju podaci vezani uz potrošnju svih energenata s ciljem procjene mogućih ušteda i smanjenja emisija stakleničkih plinova. Osnovni je cilj energetskog pregleda da se prikupljanjem i obradom podataka dobije što točniji uvid u energetsko stanje zgrade s obzirom na građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite, kvalitetu sustava za grijanje, hlađenje, ventilaciju i rasvjetu, karakteristike energetskih uređaja i dostupnost energenata. Nakon toga, predlažu se konkretne optimalne mjere povećanje energetske učinkovitosti, s procjenom investicije i mogućim ekonomskim uštedama.
Uvođenjem energetskog certificiranja zgrada u skoroj budućnosti energetski pregled zgrade trebao bi postati nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti potrošnje energije i podloga za izradu energetskog certifikata zgrade.

Brodarski institut u proteklih je nekoliko godina napravio nekoliko stotina energetskih pregleda objekata javne namjene, hotela, stambeno-poslovnih objekata i u industriji.

 • Energetski pregledi zgrada sa složenim tehničkim sustavom

 • Energetski pregledi zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

 • Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom

 • Energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

 • Izobrazba osoba za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada


SIGURNOST I ZAŠTITA U RADNOM OKOLIŠU

 • Ispitivanje fizikalnih i kemijskih komponenti u radnom okolišu

 • Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

 • Ispitivanje i mjerenje učinkovitosti ventilacije

 • Ispitivanje i mjerenje parametara radne okoline (mikroklima, osvjetljenje, buka, vibracije)

 • Ispitivanje i mjerenje električnih instalacija

 • Ispitivanje i mjerenje gromobranskih instalacija

 • Ispitivanje i mjerenje količine statičkog elektriciteta

 • Ispitivanje stabilnih i ostalih instalacija za sprečavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija

 • Ispitivanje stabilnih sustava za otkrivanje zapaljivih plinova i para

 

Studije procjene opasnosti i planovi iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

 • Procjene opasnosti radnih mjesta

 • Procjene opasnosti u postrojenjima i pogonima u kojima se proizvode, prerađuju, koriste ili skladište opasne radne tvari

 • Planovi evakuacije i spašavanja u industrijskim i drugim objektima

 • Planovi ugroženosti od požara

 • Operativni planovi intervencija u zaštiti okoliša

 

Ostale usluge:

 • Stručna pomoć u provedbi zaštite na radu

 • Unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu

 • Poticanje poslodavca na otklanjanje utvrđenih nedostataka u vezi sa zaštitom na radu

 • Praćenje podataka u vezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima

 • Izrada godišnjih izvještaja za potrebe poslodavca

 • Izrada internih akata iz zaštite na radu

 • Osposobljavanje predstavnika zaposlenika za zaštitu na radu

 • Rad na siguran način i početno gašenje požara

 • Rad u odborima za zaštitu na radu kod poslodavca

 • Suradnja sa stručnim službama poslodavca i tijelima inspekcije rada

 

GRADITELJSTVO

 • Tehnički, stručni i financijski nadzor nad izgradnjom plinovoda

 • Projektiranje sustava ventilacije u tunelima

 • Izvedbeni projekti ventilacije

 • Projektiranje sustava upravljanja zračnom strujom u tunelu u normalnom radu kao i tijekom akcidentalnih stanja (požar)

 • Projektiranje sustava vatrodojave i vatrozaštite

 • Projektiranje hidrantskih mreža

 • Analiza, projektiranje i izrada burobrana