PROVEDBA AKP-a

 

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 26. studenog 2009. (Klasa: 215-01/09-02/02 Ur. broj 5030105-09-1) kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2010. do 2012. u skladu s Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskog programa u Brodarskom institutu d.o.o. Za razdoblje 2010. - 2012., Uprava Brodarskog instituta d.o.o. imenovala je slijedeće osobe:

Povjerenica za etiku:
Jasna Murić, oec.
e-mail: jasna.muric@hrbi.hr@hrbi.hr

Službenik za informiranje:
Sanjica Koščak Ćosić, mag. iur.
e-mail: sanjica.koscakcosic@hrbi.hr

Službenik za riješavanje prijava o nepravilnosti:
Snježana Franković, struč.spec.oec.
e-mail: snjezana.frankovic@hrbi.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Sanjica Koščak Ćosić, mag. iur.
e-mail: sanjica.koscakcosic@hrbi.hr

Službenik za zaštitu dostojanstva radnika:
Nevenka Matika
e-mail: nevenka.matika@hrbi.hr

 

 

U 2018. godini Brodarski institut d.o.o. nema planirana sredstva za sponzorstva i donacije.

Tijekom 2017. godine, Brodarski institut d.o.o. nije dodjeljivao sponzorstva i donacije.

 

PDF-miniIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

PDF-miniIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

PDF-miniOdluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

PDF-miniOdluka o imenovanju službenika za zaštitu dostojanstva

PDF-miniOdluka o određivanju službenika za informiranje

PDF-miniOdluku o imenovanju povjerenika za etiku

PDF-miniPlan AKP mjera u 2013.

PDF-miniIzvadak iz sudskog registra

PDF-miniIzjava društva Brodarski institut d.o.o. o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima

PDF-mini Izvješće revizora za 2013

PDF-miniStatisticki izvještaj FINA 2012

PDF-miniIzvješće neovisne revizije 2012

PDF-miniOdluka o ustroju Kataloga informacija Brodarskog instituta d.o.o.

PDF-miniKatalog informacija Brodarskog instituta d.o.o.

PDF-miniOdluka o sustavu prijavljivanja nepravilnosti i sumnji na korupciju Brodarskog instituta d.o.o.

PDF-miniIzvadak iz Sudskog registra

PDF-miniIzjava o usklađenju s Zakonom o trgovačkim društvima

PDF-miniOdluka o informacijama na mrežnoj stranici Brodarskog instituta d.o.o

PDF-miniOdluka o određivanju osobe za rješavanje prijava o nepravilnosti

 

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Brodarskog instituta:

1. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12)

2. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09)

3. Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)

4. Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12)

5. Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (NN 114/02, 126/03)

6. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)

7. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09)

8. Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10)

9. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12)

10. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

11. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03)

12. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

13. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (NN 67/96)

14. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94)

15. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12)

16. Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10)

17. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09)

18. Zakon o energiji (NN 120/12)

19. Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12)

20. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12)

21. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12)

22. Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja (NN 83/98, 126/00, 01/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu