MISIJA I VIZIJA

 

Misija

Korištenjem naprednih tehnologija, znanja, iskustva i referenci razvijamo inovativne proizvode i usluge za domaće i međunarodno tržište. Dajemo doprinos razvoju i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, umrežavanju i povezivanju istraživača i društvenoj dobrobiti.

 

Vizija

Brodarski institut želi postati regionalnim liderom u području pomorskih i zelenih tehnologija.

 

Ciljevi

  1. Kontinuirano unaprjeđivati svoju konkurentsku sposobnost u svim područjima djelatnosti.

  2. Unaprjeđivati kvalitetu ljudskih potencijala usvajanjem novih znanja i vještina.

  3. Zadržati postojeća tržišta, širiti se na nova tržišta, a u regiji ojačati tržišnu poziciju i pozicionirati se kao lider.

  4. Intenzivirati aktivnosti u europskoj mreži istraživanja i razvoja.

  5. Uspostaviti pravni oblik koji će omogućiti stavljanje znanja i iskustva Brodarskog instituta u službu javnih interesa i potreba

  6. Kontinuirano unaprjeđivati internu učinkovitost u izvršavanju svih poslovnih aktivnosti.

 

Organizacijske vrijednosti

Brodarski institut prepoznaje tri osnovne organizacijske vrijednosti koje promovira i u skladu s kojima upravlja svojim poslovnim procesima:

  1. Izvrsnost kao temeljna organizacijska vrijednost Brodarskog instituta ogleda se u posvećenosti cjeloživotnom obrazovanju naših zaposlenika i težnji inoviranju, ne samo u procesu kreiranja usluga i proizvoda za kupce već i u težnji inoviranju u sustavu vođenja i upravljanja Brodarskim institutom kao složenom istraživačko tehnološkom organizacijom.

  2. Timski rad nije samo vrijednost već i pretpostavka uspješnog izvršenja svakog posla Brodarskog instituta, obzorom na njegov multidisciplinaran karakter. Jednako važnu ulogu pri tome ima i stvaranje partnerskog odnosa s kupcima.

  3. Integritet institucije i svakog radnika pojedinačno u Brodarskom institutu ogleda se u njegovanju prijateljskih i kolegijalnih odnosa, iskazivanju međusobnog poštovanja, ali i u međusobnoj razmjeni znanja, a posebno prijenosu znanja među generacijama.

 

Odnos s trećim stranama

Osnovni principi Brodarskog instituta u odnosima s trećim stranama oslanjaju se na našu društvenu odgovornost. Brodarski institut kao tvrtka u državnom vlasništvu i kao znanstvena ustanova istinsko je središte tehničkih znanosti hrvatskoga gospodarstva. U znanstvenom i visoko-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske Institut će ostati čvrstim osloncem društva u stvaranju i usavršavanju kadrova koji će brojem i vrsnošću moći zadovoljavati potrebe hrvatskog gospodarstva.

 

Politika integriranog sustava upravljanja

Politika integriranog sustava upravljanja objedinjava politiku kvalitete, zaštite okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti. Objavljena je i dostupna svim zaposlenicima, zainteresiranim stranama i široj javnosti.

 

Politika kvalitete

Cilj je Brodarskog instituta kupcima isporučiti proizvode i usluge optimalne kvalitete te ispuniti zahtjeve, potrebe i očekivanja kupaca i ostalih zainteresiranih strana. Brodarski institut u potpunosti je usmjeren na kupce na postojećem i novim tržištima u zemlji i inozemstvu. Zadovoljstvo kupaca, utvrđivanje njihovih potreba i očekivanja naš je primarni cilj, koji nastojimo ostvariti kvalitetom proizvoda i usluga i utvrđenim rokovima. Politika kvalitete dio je poslovne politike Brodarskog instituta, u skladu je s utvrđenim potrebama i očekivanjima kupaca i ostalih zainteresiranih strana i razvojnom politikom djelatnosti Instituta. Opredjeljenje Uprave je razvijati i primjenjivati sustav upravljanja kvalitetom i stalno poboljšavati njegovu učinkovitost i kvalitetu proizvoda i usluga. Učinkovitost se redovito nadzire, poboljšavanja utvrđuju i provode u planiranim periodičnim preispitivanja. Opći i pojedinačni ciljevi su utvrđeni i u skladu su s politikom kvalitete. Ispunjenje pojedinačnih ciljeva se provjerava na godišnjoj razini. Uprava osigurava praćenje, usvajanje i primjenu novih tehnologija, provedbu promjena i stalnu izobrazbu zaposlenika na svim razinama i funkcijama u skladu s utvrđenim potrebama, planovima i programima. Politika kvalitete periodično se preispituje u cilju utvrđivanja njene trajne primjerenosti.

 

Politika zaštite okoliša

Brodarski institut se opredjeljuje za uvođenje, dosljedno provođenje i trajno poboljšavanje sustava upravljanja zaštitom okoliša koji se odnosi na sve aktivnosti, proizvode i usluge, te aspekte okoliša na koje može utjecati i koji se mogu nadzirati. Brodarski institut se opredjeljuje za trajno praćenje i sprječavanje onečišćenja okoliša, sukladno zakonskim propisima te postavljenim ciljevima zaštite okoliša. Usklađivanje sa zakonskom regulativom iz područja zaštite okoliša, te svim ostalim propisima kojima se čuva i unapređuje stanje okoliša je temelj na kojem Brodarski institut gradi sustav upravljanja zaštitom okoliša.

 

Politika zaštite zdravlja i sigurnosti

Brodarski institut sigurnom i zdravom radnom okolinom osigurava sustavnu i trajnu brigu za zaštitu zdravlja i sigurnosti svih zaposlenika, posjetitelja i poslovnih partnera. Pojava mogućih ozljeda i bolesti se sprečava nadziranjern zdravlja i sigurnosti zaposlenika, planiranom izobrazbom koja se redovito provodi, a osposobljenost zaposlenika provjerava. Planirana ispitivanja radne okoline se provode, poboljšavaju na mjestima na kojima je to potrebno. Uprava nadzire učinkovitosts ustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti u upravinim preispitivanjima i poboljšavanja se kontinuirano provode. Potencijalne opasnosti se utvrđuju i procjenjuju rizici koj su značajni za zdravlje i sigurnost zaposlenika. Zakonski propisi i ostali zahtjevi koji su utvrđeni i primjereni rizicima primjenjuju se, a sukladnost se ocjenjuje u planiranim periodičnim provjerama. Politika zaštite zdravlja i sigurnosti se preispituje u cilju utvrđivanja njene trajne primjerenost.