LABORATORIJI

 

h1  lab3 slika  Mehanička izdržljivost udar  u2

 

Brodarski institut raspolaže s 9 laboratorija:

 

LABORATORIJI U BRODARSKOM INSTITUTU

 

 

 

R.br.

  

 Naziv laboratorija

 1) Područje rada / 2) Područje akreditacije

 Voditelj laboratorija

 1

Laboratorij za ispitivanja u naravi

 

Laboratory for testing in the field

 

1) A Ispitivanje propulzije brodova (Mjerenje pozicije broda, brzine broda, okretaja glavnog stroja/strojeva, kuta trima broda u plovidbi, bočnog nagiba broda u plovidbi, potrošnje goriva, karakteristika motora, vučne sile, mase brodica-do 100 t/ B Ispitivanja upravljivosti brodova (Mjerenje kruga okretaja broda, zaustavljanja broda, Z-test, modificirani Z-testovi, Z-test kod malih brzina, stabilnosti održavanja kursa plovidbe, pokus izvlačenja, spiralni test, pokus početne okretljivosti, pokus okretaja iz stanja mirovanja, ubrzanje/usporenje, Test čovjek u moru, učinkovitosti, mjerenje poprečnog vijka/ C Ispitivanje pomorstvenosti brodova (Mjerenje gibanja, ubrzanja, tlakova na oplati, dinamičkog trima, analiza rezultata).

  

mr.sc. Ante Zaninović, dipl.ing.

Tel.: +385(0)1 6504124

e-mail: ante.zaninovic@hrbi.hr

 2

Laboratorij za elektrohidrauliku i pneumatiku

 

Laboratory for electro-hydraulics and pneumatics

 

1) Pripremni poslovi za opremu pod tlakom za periodičke preglede i preglede prije puštanja u rad/ Ispitivanje hidrauličkih akumulatora punjenih dušikom (mjerenje tlaka, punjenje hidrauličnih akumulatora, zamjena mjehova, tlačna proba)/ Ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti;/ Puštanje u pogon hidrauličnih sustava/ Održavanje hidrauličnih sustava/ Pregledi hidrauličnih sustava.

 

Saša Radić, dipl.ing.

Tel.: +385(0)1 6504141

e-mail: sasa.radic@hrbi.hr  

 3

Laboratorij za akustiku

 

Laboratory for acoustics 

 

2) Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša*/ Terenska mjerenja zračne zvučne izolacije između prostorija i određivanje jednobrojnih veličina/ Terenska mjerenja zvučne izolacije fasadnih elemenata i fasade i određivanje jednobrojnih veličina**/ Terenska mjerenja udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija i određivanje jednobrojnih veličina.

* osim za mjerenja buke okoliša na otvorenom, kod kojih se mora određivati polumjer zakrivljenosti putanje širenja zvuka

** osim za mjerenje izolacije pomoću buke cestovnog prometa

 

 

 

 

 4

Laboratorij za vibracije i udare

 

Laboratory for vibration and shock 

 

 1) Ispitivanje mehaničke izdržljivosti sa stanovišta vibracija, potresa i udara uz pomoć elektro dinamičkog ili elektro hidrauličkog vibracijskog stola, uređaja za ispitivanja potresa te uređaja za ispitivanje udara na principu slobodnog pada. Ispitivanje čvrstoće metalnih konstrukcija pomoću elektrootpornih mjernih traka spojenih u polumost i istosmjerno napojnog mjernog mosnog pojačala/ Ispitivanje torzijskih vibracija s elektrootpornim mjernim trakama spojenim u puni Wheatstoneov most uz pomoć sistema za bežični prijenos signala s rotirajuće osovine/ Ispitivanje mehaničkih cijevnih spojeva i fleksibilnih crijeva sa spojevima (provjera mehaničkog oštećenja spoja i nepropusnosti na tekućine, a ispitivanje uključuje: test na čvrsti spoj, test izvlačenja, test rasprskavanja, impulsni tlačni test, vibracijski test-test na zamor i test starenja).  

 

Saša Radić, dipl.ing.

Tel.: +385(0)1 6504141

e-mail: sasa.radic@hrbi.hr 

 5

Laboratorij za termičku analizu

 

Laboratory for thermal analysis 

 

 1) Termička karakterizacija materijala (određivanje toplinskog kapaciteta; temperature i topline termičke razgradnje, taljenja, vrenja i faznih prijelaza; termičke stabilnosti, procijene životnog vijeka itd.)/ Termomehanička karakterizacija materijala (određivanje modula elastičnosti, modula gubitka, tangens gubitka, temperaturu staklastog prijelaza, koeficijenta toplinskog širenja, temperaturno – vremenska superpozicija)/ Istraživanje mehanizma i kinetike reakcija termičke razgradnje materijala/ Procjena kritičnih uvjeta samozapaljenja eksplozivno opasnih tvari na temelju vrijednosti kinetičkih parametara termičke razgradnje i teorije toplinske eksplozije/ Istraživanje procesa starenja i procjena životnog vijeka materijala/ Numeričko modeliranje sagorijevanja, detonacije i toplinske inicijacije eksplozivnih tvari.

 

 

 

 

6

Ispitivalište za zaštitu na radu

 

Test facility for safety at work

 

   1) Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima./ Ispitivanje parametara radnog okoliša (temperatura, relativna vlažnost zraka, brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka, vibracije, prašina, amonijak, ugljični monoksid, ugljični dioksid)./ Ispitivanje električnih instalacija./ ispitivanje gromobranskih instalacija./ Ispitivanje statičkog elektriciteta./ Ispitivanje emisije iz stacionarnih izvora zračenja./ Ispitivanje dizala./ Izrada Planova i programa osposobljavanja radnika./ Osposobljavanje za rad na siguran način./ Osposobljavanje ovlaštenika poslodavaca./ Osposobljavanje za početno gašenje požara./ Izrade procjene rizika radnih mjesta./ Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara./ Ispitivanje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para./ Izrada Planova evakuacije./ Izrada Elaborata zaštite na radu./ Izrada Planova izvođenja radova na privremenim radilištima.

 

 7

 

Umjerni laboratorij za akustiku i vibracije

 

Calibration laboratory for acoustics and vibration

 

1) Umjerni laboratorij za akustiku i vibracije je mjesto na kojemu se čuvaju primarni državni etaloni za zvuk, podvodni zvuk i vibracije. Tu se provode svi postupci potrebni za umjeravanje zvukomjera, zvučnih umjerivača i mikrofona te mjerila podvodnog zvuka i vibracija. Time se dokumentira sljedivost prema državnim etalonima koji ostvaruju mjerne jedinice prema Međunarodnom sustavu jedinica(SI).

 

 

 8

 

Laboratorij za interno umjeravanje mjerila

 

Laboratory for internal calibration of measuring instruments

1) Periodička mjerenja svih relevantnih značajki opreme koja služi u procesu umjeravanja mjerila za uzdušni zvuk, podvodni zvuk i vibracije.

9

 

Fizikalno-kemijski laboratorij

 

Physical-chemical laboratory

 

 

1) Mjerenja u procesu anaerobne i aerobne digestije otpadnih tvari (krutih ili tekućih) te mjerenja u svrhu karakterizaciju otpadnih materijala, otpadne vode, muljeva i SRF-a (mjerenjem procesnih parametara: temperature, te kontinuiranim mjerenjem sastava proizvedenog bioplina, sastava otpadne vode ili otpada koji je podvrgnut digestiji);/ Preliminarna ocjena potencijala stvaranja bioplina iz otpadnog materijala. Tijekom karakterizacije potrebno je odrediti sastav otpadnog materijala, pri čemu se kao najvažniji parametri smatraju sadržaj ugljika u materijalu, te biološka aktivnost otpadnih materijala-realni dinamički respiracijski indeks. Osim navedenih mjere se i drugi parametri poput suhe tvari i pepela u otpadnom materijalu, udjela dušika, pH vrijednosti. Nakon iscrpljivanja metana postupkom anaerobne ili aerobne digestije provodi se određivanje sastava preostalog otpadnog materijala-digestata.

  

mr.sc. Ivan Čuljak

Tel.: +385(0)1 6504303

e-mail: ivan.culjak@hrbi.hr