AKREDITACIJE I OVLAŠTENJA

 

REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti
Klasa: UP/I-640-02/15-08/00028,
Urbroj: 533-19-16-0002

Potvrda

 

Certifikati Bureau Veritas

Certifikat ISO ISO 9001:2008, br. CRO20050Q

Certifikat ISO 14001:2014, br. CRO19504E

BVCRO19168Q  BVCR16295E

 

Hrvatska akreditacijska agencija

Laboratorij za akustiku, Potvrda br. 1289

Fizikalno-kemijski laboratorij, Potvrda br. 1433

haa1289  haa1433 

 

 

Bureau Veritas - Marine Division

Recognition of a test laboratory Brodarski institut, br. SMS.L.I./59246/A.1

Recognition of a test laboratory, Laboratorij za vibracije i udare, br. SMS.LAB.320/59246/A.0

Recognition for BV MODE II SCHEME, Djelatnost „Upravljanje procesima“, br. SMS.W.II./87976/A.0

 

BV59246marine  BVLAB59246 BV87976

Hrvatski registar brodova, Split

Potvrda o odobrenju uslužne tvrtke br. 02-001643/023407

hrb

 

SIEMENS

„Siemens Solution Partner“certifikat

siemens

 

Zavod za unapređenje zaštite na radu:

1.Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca;

2.Izrada procjene rizika;

3.Osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu);

4.Ispitivanje radne opreme;

5.Ispitivanje u radnom okolišu:

5.1. Ispitivanje fizikalnih čimbenika

 

RJEŠENJE Ministarstva zaštite okoliša i prirode:

1.Izrada elaborata o zaštiti okoliša koje se odnose na zahtjeve za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

2.Izrada prijedloga za ishođenje znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“

 

RJEŠENJE Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o ovlaštenju za:

-energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom,

-energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom – u dijelu koji se odnosi na građevinski dio zgrade, strojarski dio tehničkog sustava, elektrotehnički dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja,

-energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom i

-redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

 

RJEŠENJE Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o ovlaštenju za:

-- energetski pregled javne rasvjete.

 

SUGLASNOST Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za izvođenje radova na svim skupinama građevina prema popisu pojedinih radova

H.12 elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova

H.13 strojarskih instalacija i konstrukcija

 

RJEŠENJE Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara-uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara

 

RJEŠENJE Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova detekciju zapaljivih plinova i para.

 

RJEŠENJE Ministarstva unutarnjih poslova o odobrenju za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom

 

RJEŠENJE  Ministarstva zdravlja za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustična mjerenja (mjerenja razine buke i mjerenja zvučne izolacije)

 

Rješenje Ministarstva zdravlja kojim se Brodarski institut d.o.o. ovlašćuje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za projektiranje, odnosno predviđanje razine buke; izradu karata buke i akcijskih planova; izradu stručnih podloga glede zaštite od buke za dokumente prostornog uređenja svih razina i akata za njihovo provođenje i izradu procjene utjecaja na okoliš.


RJEŠENJE Ministarstva gospodarstva o upisu u očevidnik  pružatelja usluga za robe vojne namjene-OUI 19

 

RJEŠENJE Ministarstva gospodarstva o upisu u očevidnik  izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava OIU-133