ANTI-CORRUPTION ACTION PLAN

 

In compliance with the Conclusion of the Government of the Republic of Croatia, reached on 26 November 2009 (Category: 215-01/09-02/02 Ref. no. 5030105-09-1) by which the Anti-Corruption Programme for companies whose majority holder is the Republic of Croatia was defined, for the period of 2010 to 2012, and in compliance with the Anti-Corruption Action Plan of Brodarski institut d.o.o., the Management Board of Brodarski institut d.o.o. has named the following officials:

Person responsible for Ethics:
Jasna Murić, oec.
e-mail: jasna.muric@hrbi.hr@hrbi.hr

Person responsible for informing:
Sanjica Koščak Ćosić, mag. iur.
e-mail: sanjica.koscakcosic@hrbi.hr

Person responsible for handling irregularities:
Snježana Franković, struč.spec.oec.
e-mail: snjezana.frankovic@hrbi.hr

Person responsible for personal dana protection:
Sanjica Koščak Ćosić, mag. iur.
e-mail: sanjica.koscakcosic@hrbi.hr

Person responsible for employees dignity protection:
Nevenka Matika
e-mail: nevenka.matika@hrbi.hr

 

U 2018. godini Brodarski institut d.o.o. nema planirana sredstva za sponzorstva i donacije

Tijekom 2017. godine, Brodarski institut d.o.o. nije dodjeljivao sponzorstva i donacije

PDF-miniOdluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

PDF-miniOdluka o imenovanju službenika za zaštitu dostojanstva

PDF-miniOdluka o određivanju službenika za informiranje

PDF-miniOdluku o imenovanju povjerenika za etiku

PDF-miniPlan AKP mjera u 2013.

PDF-miniIzvadak iz sudskog registra

PDF-miniIzjava društva Brodarski institut d.o.o. o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima

PDF-mini Izvješće revizora za 2013

PDF-miniStatisticki izvještaj FINA 2012

PDF-miniIzvješće neovisne revizije 2012

PDF-miniOdluka o ustroju Kataloga informacija Brodarskog instituta d.o.o.

PDF-miniKatalog informacija Brodarskog instituta d.o.o.

PDF-miniOdluka o sustavu prijavljivanja nepravilnosti i sumnji na korupciju Brodarskog instituta d.o.o.

PDF-miniIzvadak iz Sudskog registra

PDF-miniIzjava o usklađenju s Zakonom o trgovačkim društvima

PDF-miniOdluka o informacijama na mrežnoj stranici Brodarskog instituta d.o.o

PDF-miniOdluka o imenovanju osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika

 

Laws and regulations relating to the scope of Brodarski Institute’s activities:

1. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12)

2. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09)

3. Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)

4. Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12)

5. Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (NN 114/02, 126/03)

6. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)

7. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09)

8. Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10)

9. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12)

10. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

11. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03)

12. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

13. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (NN 67/96)

14. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94)

15. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12)

16. Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10)

17. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09)

18. Zakon o energiji (NN 120/12)

19. Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12)

20. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12)

21. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12)

22. Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja (NN 83/98, 126/00, 01/02)