PODRUČJE OBRADE OTPADNIH VODA


PROJEKTIRANJE KOMPLETNOG SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VODICE – TRIBUNJ – SRIMA, UKLJUČUJUĆI I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - u tijeku

Područje projekta

Grad Vodice – naselja Vodice, Srima, Otok Prvić Luka i Prvić Šepurine

Općina Tribunj – naselje Tribunj


Predmet projekta

 • kanalizacijski sustav Vodice – Tribunj – Srima
 • zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
 • zajednički podmorski ispust

Glavne značajke projekta

 • Duljina kanalizacijskog sustava: 93.750 m
 • Broj crpnih stanica: 15
 • Kapacitet uređaja za pročišćavanje: 45.700 ES

PODRUČJE OBRADE OTPADA


PROJEKTIRANJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA - u tijeku

Namjena projekta

Obrada i zbrinjavanje miješanog komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada s područja 4 županije sjevero-zapadnog dijela Republike Hrvatske

 • Koprivničko-križevačka županija
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Međimurska županija
 • Varaždinska županija

Radne operacije unutar Centra

 • prihvat, obrada te odlaganje biološki obrađene frakcije komunalnog otpada
 • prihvat i odlaganje prethodno obrađenog neopasnog proizvodnog otpada
 • prihvat, obrada i privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog otpada koji se može ponovo uporabiti ili reciklirati
 • prihvat i privremeno skladištenje odvojene opasne komponente komunalnog otpada iz domaćinstava
 • prihvat i obrada građevinskog otpada s ciljem oporabe

Glavne značajke projekta

 • Površina Centra: cca 43 ha
 • Tehnologija obrade miješanog komunalnog otpada: Mehaničko-biološka obrada (MBO)
 • Nominalni kapacitet postrojenja za MBO: 180.000 t/g
 • Ukupni kapacitet odlagališnih bazena kontroliranog bioreaktorskog odlagališta: cca 2.020.000 t
 • Projektirani operativni period Centra: 30 godina

TERMOELEKTRANA KOPRIVNIČKI IVANEC 20 MW NA ŠUMSKU BIOMASU

Pružena usluga:

 • Odabir tehnologije sukladno zahtjevima Direktive 2008/1/EC, kojom se regulira integralna prevencija i nadzor u zaštiti okoliša
 • Nostrifikacija projekta tehnologije

Glavne značajke projekta:

 • Lokacija: Koprivnički Ivanec (Koprivnica)
 • Snaga elektrane: 20 MWel
 • Godišnja proizvodnja električne energije: 160 GWh
 • Gorivo: drvna sječka – 160.000 t/g (20 t/h)
 • Status: Ishođena građevinska dozvola

PODRUČJE PROIZVODNJE BIOPLINA


ANAEROBNA KO-DIGESTIJA PIVSKE KOMINE I OTPADNE VODE IZ PIVOVARE - u tijeku

Lokacija

Laško, Slovenija


Opis projekta

Istraživanje procesa anaerobne ko-digestije pivske komine i otpadne vode iz pivovare „Laško“ u laboratorijskom i pilot mjerilu.


Ciljevi projekta

 • određivanje potencijala za proizvodnju bioplina
 • određivanje optimalnih procesnih parametara
 • određivanje optimalnog udjela pivska komina/otpadna voda
 • otkrivanje potencijalnih inhibitora procesa

PRELIMINARNA ANALIZA OPRAVDANOSTI IZGRADNJE ELEKTRANE NA BIOPLIN SNAGE 3 MW

Glavne značajke elektrane:

 • Lokacija: općina Donji Vidovec
 • Nominalna snaga: 3 MW
 • Supstrat: gnojnica, otpad iz prehrambene industrije i silaža sudanske trave i/ili kukuruza
 • Količina supstrata: oko 128.000 t/g
 • Godišnja proizvodnja el. energije: oko 23.400 MWh
 • Godišnja proizvodnja topl. energije: oko 23.800 MWh


Sufinancira:

"Projekt sudjeluje u Programu razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO - kojeg financira Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO (putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske) u okviru Programa za poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama"

Mapa stranice