Procesno-analitički laboratorij

Procesno-analitički laboratorij za provodbu eksperimentalne obrade raznih vrsta organskih materijala pri aerobnim i anaerobnim uvjetima sastavni je dio Centra za ekotehnologije. Laboratorij se sastoji od dva glavna dijela: procesnog i analitičkog. U procesnom dijelu nalaze se reaktori za anaerobnu obradu, reaktor za aerobnu obradu te respirometar.

Anaerobna digestija tijekom koje se prikuplja i analizira proizvedeni bioplin provodi se u laboratorijskim reaktori-ma opremljenim sustavima za miješanje, recirkulaciju
tekuće faze te regulaciju procesnih parametara.
Nakon analize podataka prikupljenih tijekom anaerobne obrade otpadnih organskih materijala provodi se optimi-zacija procesa s ciljem povećanja prinosa bioplina i/ili u-brzavanja procesa.


Aerobna digestija se provodi u reaktoru koji je opremljen sustavima za regulaciju temperature (grijanje/hlađenje), regulaciju protoka zraka i/ili vode te jedinicom za miješanje. Nakon analize prikupljenih podataka provodi se optimizacija procesa. Eksperimentalno se mogu obrađivati kruti, tekući i pastozni uzorci materijala.

Određivanje biološke stabilnosti materijala provodi se pomoću respirometra. Mjerenje se provodi prema normi HRN EN 15590. Biološka stabilnost se određuje na krutim i pastoznim materijalima.

Ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava provode se u analitičkom dijelu laboratorija i to za:

  • razne vrste organskih materijala i otpada,
  • otpadne vode,
  • bioplin.

Osim toga laboratorij provodi uzrokovanja otpada, otpadnih voda i bioplina na terenu. Laboratorij raspolaže i nizom mjernih uređaja i instrumenata neophodnih za dobivanje brzih i pouzdanih rezultata.

Parametri koji se u laboratoriju određuju su:

  • energijski potencijal bioplina
  • udio metana (CH4), ugljikovog dioksida (CO2), amonijaka (NH3), ugljikovog monoksida (CO), vodika (H2), kisika (O2), dušika (N2) i sumporovodika (H2S) u bioplinu
  • organska frakcije ugljika u krutim i tekućim uzorcima (TC, TOC i IC)
  • potencijalni (PDRI) i realni (RDRI) respiracijski dinamički indeks
  • krute tvari u krutim i tekućim uzorcima (suha tvar, gubitak žarenjem i pepeo)
  • ukupni dušik, amonijak, suspendirana tvar, KPK i BPK5 i otopljeni kisik (DO) u tekućim uzorcima
  • fizikalni parametri (temperatura, pH, vodljivost)

Laboratorij radi u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Sufinancira:

"Projekt sudjeluje u Programu razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO - kojeg financira Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO (putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske) u okviru Programa za poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama"

Mapa stranice